THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHỐI NĂM HỌC: 2020- 2021

THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI NHÀ TRẺ

THỨ LĨNH VỰC- HOẠTĐỘNG
                 SÁNG              CHIỀU
2        Phát triển thể chất

Vận động

        Rèn nề nếp, kỹ năng VS
  3         Phát triển nhận thức

Nhận biết tập nói

        Rèn kỹ năng tạo hình
  4          Phát triển thẩm mĩ

Âm nhạc

       Hướng dẫn trò chơi
  5        Phát triển ngôn ngữ

(Văn học )

        Ôn các bài thơ, bài hát
   6          Phát triển thẩm mĩ              (Tạo hình)           Nêu gương bé ngoan

THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI MẪU GIÁO BÉ

THỨ                        LĨNH VỰC- HOẠTĐỘNG
SÁNG  CHIỀU
  2      phát triển ngôn ngữ      (Văn học ) Rèn nề nếp, kỹ năng VS
  3     phát triển thể chất

(Thể dục )

Rèn kỹ năng tạo hình
  4      Phát triển nhận thức

Toán hoặc KPKH

Hướng dẫn trò chơi

KPKH

  5       Phát triển thẩm mĩ

(Tạo hình )

Làm bài tập toán
 6       Phát triển thẩm mĩ

(Âm nhạc )

Nêu gương bé ngoan

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

THỨ                        LĨNH VỰC- HOẠTĐỘNG
SÁNG  CHIỀU
  2 PT ngôn ngữ + Phát triển thể chất Rèn nếp vệ sinh hoặc hoạt động lao động
  3 Khám phá khoa hoc (MTXQ) Rèn ngôn ngữ và hoặc nhận thức
  4 Phát triển thẩm mĩ (Tạo hình) Trò chơi học tập hoặc giới thiệu trò chơi mới
  5 Phát triển nhận thức (Toán) Khám phá khoa học
 6 Phát triển thẩm mĩ

(Âm nhạc)

Nêu g­ương bé ngoan

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO LỚN

THỨ                        LĨNH VỰC- HOẠTĐỘNG
SÁNG  CHIỀU
  2  

Vận động- văn học

Giới thiệu trò chơi mới
  3 Khám phá khoa học Rèn kỹ năng vệ sinh-kỹ năng sống
  4 Phát triển Ngữ

Làm quen chữ viết

Làm bài tập toán
  5 Phát triển nhận thức      Làm quen với toán Dọn vệ sinh lớp
 6 Phát triển thẩm mĩ        Tạo hình+ Âm nhạc Nêu gương bé ngoan